1e graad LIO dag 21-03-16

Op maandag 21 maart 2016 zal op de Universiteit Utrecht de achtste lanndelijke lio dag plaats voor voor de master studenten van de lerarenopledingen. De bijeenkomst zal plaats vinden bij Utrecht University School of Economics, Kriekenpitplein 21-22, 3584 EC Utrecht, Netherlands.

Het programma start in het Auditorium, Kriekenpitplein** 1**, http://www.uu.nl/auditorium

Programma

  • 09.30 – 10.00 uur Inloop met Koffie
  • 10.00 – 10.55 Keynote spreker: Jeroen Hinloopen (SLO) – Wetenschap in de klas

Keynote spreker: Wetenschap in de klas

– Jeroen Hinloopen (SLO)

Het nieuwe examenprogramma economie daagt docenten uit om leerlingen vanuit tal van contexten de fundamenten van de economische wetenschap bij te brengen. Deze fundamenten zijn samengevat in acht concepten. Het College voor Toetsen en Examens vat dit als volgt samen: Het gaat erom dat leerlingen de economische kijk aanleren: leren hoe ze de economische concepten in steeds nieuwe contexten kunnen toepassen. Dit biedt docenten een uitgelezen kans: haal de wetenschap de klas in. De recente economische literatuur staat immers bol van empirisch onderzoek naar ‘steeds nieuwe contexten’. Daarbij geeft de wetenschap exacte antwoorden op vragen zoals: “Hoe groot is het effect van deflatie op de economische groei? Hoe groot zijn de handelsvoordelen die de euro ons gebracht heeft? Hoeveel inwoners heeft een dorp nodig om er een apotheek gevestigd te krijgen? Hoe groot is de stijging van het consumentensurplus door de komst van het internet? Hoe star zijn prijzen?

In zijn lezing zal Jeroen Hinloopen eerst een globaal overzicht geven van het nieuwe examenprogramma economie bovenbouw havo en vwo. Daarna zal hij een aantal voorbeelden bespreken van recente wetenschappelijke studies die in de les behandeld kunnen worden. Tot slot zal hij in gaan op de contouren van modern economieonderwijs, inclusief voorbeelden van (niet-wetenschappelijke) contexten en het gebruik van klaslokaalexperimenten.

Alle onderstaande workshops worden twee keer voor de lunch verzorgd.

Workshop 1. Bizzgames

– Joost Schouten (BitPress Educatie) – Adam Smith zaal 112

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

Workshop 2. “Van cartoon tot journaal” – Quincy Elvira (Nijmegen) – Adam Smith zaal 113

Het schoolvak M&O is een essentiële bagage voor de afgestudeerde middelbare school scholier van morgen. M&O geeft veel mogelijkheden om het vak echt interessant te maken voor leerlingen. Het grotendeels ontbreken van relevante theorievorming, weinig samenhang binnen de domeinen, en teveel feitenkennis, waardoor de toepasbaarheid (beleid en analyse) beperkt is (Boot, 2004) lijken die interesse van leerlingen bij het vak Management en Organisatie te remmen. Daarnaast geven leerlingen vaak aan dat ze M&O saai vinden om uiteenlopende redenen.

Echter, interesse in het schoolvak is een voorwaarde om überhaupt leren te kunnen bevorderen bij leerlingen. Tijdens deze workshop gaan jullie aan de slag met concreet materiaal (van cartoon tot journaal) om eerste aanzetten van lessen te maken. Daarnaast zal een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd worden om de les daadwerkelijk interessant te maken voor leerlingen. Tijdens deze workshop zal de nadruk liggen op de volgende vraag: Hoe kan beeldmateriaal in brede zin ingezet worden om de interesse en het leren van leerlingen in het schoolvak M&O te bevorderen?

Workshop 3. Misconcepties – Ton van Haperen (Leiden) – Adam Smith zaal 111

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

Workshop 4. Vergrijzing in de context – Hans Goudsmit (Amsterdam VU) – Adam Smith zaal 107

Aan de hand van de kernbegrippen in de te geven lessen bepalen we de didactiek. Het kapitaaldekkingsstelsel en het omslagstelsel zijn abstracte begrippen die vragen om een inductieve aanpak, van context naar concept. Maar hoe doe je dat?

Alle onderstaande workshops worden twee keer na de lunch verzorgd.

Workshop 1. Klaslokaalexperiment bij M&O – Henri van den Hout (Tilburg) – Adam Smith zaal 113

Klaslokaalexperimenten worden vaak ingezet bij Economie, maar ook bij Management & Organisatie bewijzen ze hun nut. We spelen de marshmallow-challenge, waarbij we ook laten zien wat de werkzaamheden van de docent voor en na het spel zijn.

Workshop 2. Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs.

– Louwrens Wouda (Groningen) – Adam Smith zaal 111

Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs. Het is een organisatievorm waarbij de docent de klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren tot zich nemen. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping. Dat vergt een andere (activerende) didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs.

Lio-s van de RUG hebben dit schooljaar een lessenserie gemaakt en daarmee ervaring opgedaan in het werken met een “flipje” in de klas. In de workshop kunnen de deelnemers kiezen welke “follow up” werkvormen we dan gaan behandelen.

Workshop 3. Reken didactiek

– Wim van Kleef (UvA) – Adam Smith zaal 111

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties. Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor. Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden. De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren. Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ?

Workshop 4. Buitenwereld binnenhalen

– Richard de Jong (VU) – Adam Smith zaal 112

Richard gebruikt games, simulaties, opdrachten die uit het leven gegrepen zijn zoals: ‘vraag een hypotheek aan’, ‘vul een belastingformulier in’ om de abstracte termen context te geven. Leerlingen ondervinden via een gesimuleerde wereld hoe het is om directeur te zijn van een bedrijfje, als adviseur voor DNB-directeur Klaas Knot op te treden of een beleggingsadviseur te zijn.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek