2e Graad Vak Dag 21-04-17

Locatie:

Fontys Hogeschool Sittard

Het bezoekadres van

Programma vrijdag 21 april 2017

9.30 – 10.00                                       Inloop met Koffie

10.00 – 11.00                                     **Keynote spreker:****Prof. dr. A. L. (Lans) Bovenberg, Tilburg University.**Bekleedt de F.J.D. Goldschmeding leerstoel met als leeropdracht ‘Vernieuwing van het economieonderwijs’. De laatste jaren richt prof. Bovenberg zich naast pensioenen vooral op het ontwikkelen van zowel een holistische als een toegepaste benadering van het economieonderwijs. In dit kader spreekt hij over de 3 B’s: betekenisvol, breed en behapbaar
[Klik hier voor de presentatie](/uploads/vakdidactisch/170421 Lans Bovenberg.pdf)

11.00 – 11.50 en 12.00 – 12.50  Workshopronde 1 en Workshopronde 2
13.00 – 14.00                                     Lunch
14.00 – 14.50 en 15.00 – 15.50      Workshops 3 en Workshops 4
16.00 uur                            Afsluiting met Borrel

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.

10.00 – 10.50 uur                            Workshops 1
11.00 – 12.50 uur                            Workshops 2

1. Bizzgames - Joost Schouten (BitPress Educatie)
In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

2. Denkvaardigheden - Ed Akerboom (Hogeschool Rotterdam)
De workshop richt zich op het dieper verwerken van lesstof. Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen de leerlingen de stof (langer) te laten onthouden en ze enigszins wendbaar met de stof om te laten gaan.

3. Activerende werkvormen in het (V)MBO  - Mark Sikkes (Windesheim)
Studenten worstelen nog wel eens met leuke spel- en experimentvormen die naar huns inziens soms niet geschikt zijn voor het (V)MBO. Vaak wordt de term klaslokaalexperiment geassocieerd met HAVO/VWO, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. In een inspirerende sessie geef ik studenten twee vormen mee die ze bij nagenoeg elk onderwerp kunnen gebruiken. Voordat ik dat doe geef ik een korte theoretische introductie over de verschillende mogelijkheden (doelen) die je kunt benutten (behalen) met een relatief kleine werkvorm. En dat je dus eenzelfde werkvorm ook kunt gebruiken vanuit verschillende doelen.

**4. Creatief leren denken -**Bas Verheggen (HAN)
Het probleem is, dat onze leerlingen moeite hebben met creatief denken: ze denken steeds op dezelfde manier na over hetzelfde probleem en komen zo ook steeds weer tot dezelfde oplossing.

Op deze manier blijven ze steken in vaste gedachtepatronen en komen ze niet verder.

Materialen: smartboard met mogelijkheden filmpje.

Maximaal aantal deelnemers + 15

5. School moet democratisch burgerschap bevorderen… - Karim el Hani (InHolland)
Hoewel veel Nederlanders tevreden zijn met hun persoonlijke leven, maken steeds meer mensen zich zorgen over spanningen in de samenleving.

In één wijk en op één school kunnen twee werelden bestaan, waarvan de bewoners elkaar zelden ontmoeten en eerder tegenover elkaar komen te staan. De komst van vluchtelingen naar Europa en Nederland en de aanslagen in Parijs leiden tot scherpere maatschappelijke tegenstellingen. Deze ontwikkelingen gaan niet onopgemerkt aan het onderwijs voorbij. YouTube, Instagram en nieuwssites zijn overal. Bovendien komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar op school minder gemakkelijk tegen. Dit wordt versterkt doordat leerlingen worden geselecteerd op niveau, waardoor zij in verschillende groepen zitten of op andere locaties. Scholen doen dit om begrijpelijke redenen, maar maatschappelijk gezien kan dit ongewenste effecten hebben.

In dit complexe, maar zo belangrijke proces van volwassen worden, hebben docenten een essentiële rol. Zij staan voor de opgave gevoelige en soms explosieve kwesties niet toe te dekken, maar juist te benoemen en bespreekbaar te maken.

6. Economie technisch bekeken - Tim Simonse (Fontys Tilburg**)**
Vlaktaks, bonusbelasting, TTIP of basisinkomen: als econoom wordt je vraag gevraagd een oordeel te vellen over deze en andere instrumenten. In deze workshop leren we hoe je dat (je leerlingen) zelf beter kunt (laten)doen, met inzichten uit de techniekfilosofie.
[Klik hier voor de presentatie](/uploads/vakdidactisch/170421 Economie technisch bekeken.pdf)

7. Economische vaardigheden aanleren bij leerlingen - Remco van Dijk (HvA)
Hoe kun jij dat nu doen, bij jouw leerlingen?

Naast kennisdoelen staan er ook veel vaardigheden beschreven in de eindtermen van het VMBO eindexamenprogramma. Zo leer je jouw leerlingen door een economische bril naar de maatschappij te kijken. Een van de te ontwikkelen vaardigheden is het “vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen” . Andere vaardigheden zijn bijvoorbeeld; “inzicht te ontwikkelen in consumentengedrag; zoals keuzes, behoeften, inkomen, de functies van geld, lenen en sparen”. Zodoende dat jouw leerlingen leren op een goede manier aan het economisch verkeer deel kunnen nemen en in staat zijn persoonlijke financiële beslissingen te maken

Hoe leer je jouw leerlingen nu op een activerende manier de volgende zaken:
– economische begrippen en relaties herkennen en toepassen?
– onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken ?
– informatie analyseren en (her)ordenen en zo nodig bewerken ?
– gegevens beoordelen op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en representativiteit ?
– conclusies en antwoorden formuleren ?

De workshop is vorm gegeven vanuit het spelen van een experiment met 3 rondes (praktijk) en een korte terugkoppeling richting didactische theorie. Centraal staan o.a. de 5 uitgangspunten van samenwerkend leren, inductief leren middels experimenten, Context-Concept benadering, de Taxonomie van Bloom en de Cone of Learning van Edgar Dale.

 

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.

14.00 – 14.50 uur                            Workshops 3
15.00 – 15.50 uur                            Workshops 4

8. Muziek terwijl u werkt - Niels Westerlaken (Hogeschool Rotterdam)
Ik word elke dag wakker met een wijsje in m’n hoofd. Dit is een ‘kinderen voor kinderen liedje’ uit de jaren 90. Meer en meer kinderen hebben iets met muziek. Muziek maakt een belangrijk deel uit van het leven van kinderen. Wat doen we hiermee in de les?

9. De koop van een euro – Harry Westenberg  (HvA)

  • Ook zo nieuwsgierig hoe je de werking van marktvormen echt kunt ondergaan (aan de lijve ondervinden)?
  • Wil je weten wat de waarde is van jouw diploma?
  • Kun je die waarde ook later vermarkten?
  • Wat is de terugverdientijd van jouw investering in jouw diploma?

Maar bovenal: hebben deze vragen iets met elkaar te maken. Het enige dat ik vraag: doe actief mee, doe wat je eigenlijk verlangt van je leerlingen.
Klik hier voor de presentatie

10. Economisch rekenen in het vmbo.  -  Marijke Zuidhof en Rianne Hogedoorn (HAN)
Hoe kan ik procentsommen uitleggen? Zijn er meerdere methoden? Welke misconcepten hebben leerlingen en hoe gaan je als docent hier mee om. Dit wordt een actieve workshop rekenen

11. Wat kan de Vecon voor jou betekenen? **-**Thomas Oosterkamp (VECON)
De VECON is de vakvereniging voor de economie docent in het VO/MBO/HBO. Tijdens deze interactieve workshop kom je erachter wat de VECON voor de economie docent kan betekenen. Daarnaast gaan we kijken wat de VECON voor studenten van de tweede graads lerarenopleiding Algemene Economie/ Bedrijfseconomie kan betekenen. Ook wordt er toegelicht wat VBS Business School inhoudt en wordt er verteld wat de VECON op dit moment aan het doen is voor de MBO/HBO docenten. Een nieuw onderdeel binnen de VECON.

Tijdens deze workshop gaan we ook nadenken wat de VECON volgens jullie nog meer zou kunnen voor docenten/studenten. Dit gaan we doen aan de hand van stellingen.
Wil je weten wat de VECON kan doen voor jou? Kom dan deze workshop bijwonen tijdens de vakdidactische dag.
[Klik hier voor de presentatie](/uploads/vakdidactisch/170421 Wat kan de VECON voor jouw betekenen.pdf)

12. Evert Helfferich (Windesheim)

13. Wat zou jij doen?- spel ‘Hoe werkt de arbeidsmarkt? – Titia Boerrigter (HvA)
Het vak economie kun je niet los zien van alle maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Hoe leer je de leerlingen hoe ze met een kritische economische blik naar de wereld kijken? Hoe leer je ze eigen conclusies te trekken op basis van feiten en argumenten? Hoe leer je ze na gaan of conclusies van anderen in overeenstemming zijn met de feiten? Hoe leer je leerlingen zelf na te denken over de juistheid van redeneringen en gevolgtrekkingen? In deze workshop krijgen studenten een aantal casussen voorgeschoteld en zitten ze “op de stoel van” de werkgever. De denkvaardigheden argumenteren en besluiten nemen (voors en tegens afwegen) staan in dit spel centraal.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek