2e graad vak.-dag 20-04-18

Op vrijdag 20 april 2018 vindt op de Hogeschool Rotterdam de landelijke vakdidactische dag plaats voor bachelor studenten van de lerarenopleidingen.

Adres:
Hogeschool Rotterdan
Museumpark 40,
3015 CX Rotterdam

Programma:
09.30 – 10.00    Inloop met koffie/thee
10.00 – 11.00    Central spreker Ton van Haperen - Fundamentals en Discipline
 “Fundamentals en Discipline”” gaat over een tweetal vakdidactische interventies die fouten, slordigheden en misconcepten bij leerlingen opruimen en daarmee het plezier van het lesgeven aanmerkelijk vergroten. Het is namelijk prettig werken, als je elkaar verstaat!
11.10 – 12.00    Workshop ronde 1
12.00 – 12.50    Lunch
12.50 – 13.40    Workshop ronde 2
13.50 – 14.40    Workshop ronde 3
14.45 -  15.30    Afsluiting (borrel)

 

Workshops

Energizer – Thea Schouten (AOb)
Hebben de leerlingen even geen fut? Is de concentratie even weg? Of is de sfeer in de klas vervelend? Gebruik dan een energizer: een energiespelletje voor alle leeftijden. Kort, praktisch en makkelijk uitvoerbaar in de klas. De nadruk ligt op samenwerken, inspanning en plezier. In deze workshop leer je welke verschillende energizers er zijn en hoe je ze toepast. En we oefenen een aantal energizers die je in de klas kunt gebruiken.

Wat zou jij doen?- spel ‘Hoe werkt de arbeidsmarkt? – Arnout Schartel (HvA)
Het vak economie kun je niet los zien van alle maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Hoe leer je de leerlingen hoe ze met een kritische economische blik naar de wereld kijken? Hoe leer je ze eigen conclusies te trekken op basis van feiten en argumenten? Hoe leer je ze na gaan of conclusies van anderen in overeenstemming zijn met de feiten? Hoe leer je leerlingen zelf na te denken over de juistheid van redeneringen en gevolgtrekkingen? In deze workshop krijgen studenten een aantal casussen voorgeschoteld en zitten ze “op de stoel van” de werkgever. De denkvaardigheden argumenteren en besluiten nemen (voors en tegens afwegen) staan in dit spel centraal.

 Economische vaardigheden aanleren bij leerlingen - Remco van Dijk (HvA)
Hoe kun jij dat nu doen, bij jouw leerlingen?

Naast kennisdoelen staan er ook veel vaardigheden beschreven in de eindtermen van het VMBO eindexamenprogramma. Zo leer je jouw leerlingen door een economische bril naar de maatschappij te kijken. Een van de te ontwikkelen vaardigheden is het “vermogen met economische vaktaal te communiceren en onderzoek te doen” . Andere vaardigheden zijn bijvoorbeeld; “inzicht te ontwikkelen in consumentengedrag; zoals keuzes, behoeften, inkomen, de functies van geld, lenen en sparen”. Zodoende dat jouw leerlingen leren op een goede manier aan het economisch verkeer deel kunnen nemen en in staat zijn persoonlijke financiële beslissingen te maken

Hoe leer je jouw leerlingen nu op een activerende manier de volgende zaken:
– economische begrippen en relaties herkennen en toepassen?
– onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken ?
– informatie analyseren en (her)ordenen en zo nodig bewerken ?
– gegevens beoordelen op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en representativiteit ?
– conclusies en antwoorden formuleren ?

De workshop is vorm gegeven vanuit het spelen van een experiment met 3 rondes (praktijk) en een korte terugkoppeling richting didactische theorie. Centraal staan o.a. de 5 uitgangspunten van samenwerkend leren, inductief leren middels experimenten, Context-Concept benadering, de Taxonomie van Bloom en de Cone of Learning van Edgar Dale.

Creative thinking als didactische werkvorm - Rianne Hogedoorn en Marijke Zuid (HAN)
De wereld en ons onderwijs verandert razend snel.  Hoe stimuleer je bij  je leerlingen  ‘out of box’ denken? (bijvoorbeeld bij ondernemerschap) Hoe genereer  je samen met collega’s/studenten ideeën om het onderwijs te vernieuwen?

Inductief lesgeven: de Lorenzcurve - Jolanda Suijker (HAN)
In het centrale examen VMBO is per 2017 voor KB/GL/TL een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk inkomensongelijkheid. De personele inkomensverdeling wordt daarbij veelal in de vorm van een Lorenzcurve weergegeven. Maar wat stelt zo’n Lorenzcurve nu eigenlijk voor? En hoe kun je leerlingen iets meer inzicht geven dan alleen het besef “hoe dikker de buik van de Lorenzcurve, hoe ongelijker de inkomens”. In deze workshop laat Jolanda Suijker zien hoe je op een inductieve manier dit onderwerp kunt oppakken. Eerst laat ik de leerlingen zich verplaatsen in een persoon met een bepaald beroep en een bepaald inkomen. Hoe voelt het als andere mensen meer/minder verdienen als jij? Wat vind je acceptabel? Aan de hand van simpele tekeningen van een rij mensen met verschillende inkomens laat ik de klas tot een zelf opgestelde Lorenzcurve komen. Door hem samen op te bouwen en leerlingen zelf mee te laten tekenen ontstaat er meer begrip van deze curve.

Breek de code en andere activerende didactiek - Fulya Kayaalp (Fontys Tilburg)
Activerende werkvormen zijn er te kust en te keur. Je kunt er ook een aantal combineren.
We spelen een combinatie van Breek de code, Zoek de faut, Socrative en 2 voor 12.
Neem een telefoon of computer mee! Voor alle studenten economie en bedrijfseconomie geschikt.

Haring voor economiedocenten: een vakdidactische interpretatie van ‘Waarom cola duurder is dan melk’ - Tim Simonse ((Fontys Tilburg)
De Leidse hoogleraar en ‘volksfilosoof’ Bas Haring begaf zich in 2016 als leek op het terrein van de economie. In zijn boek ‘Waarom cola duurder is dan melk’ onderzocht hij aan de hand van 30 economische vragen wat deze wetenschap allemaal voor inzichten en wijsheden te bieden had. Het boek werd een bestseller en –terecht- lovend ontvangen door critici.  wat de vraag oproept: wat maakt Bas Haring toch zo’n goede verteller over economische onderwerpen? Welke vakdidactische strategieën zet hij in om zijn publiek met handen en voeten aan economische onderwerpen te binden? In deze workshop gaan we aan de hand van Harings boek op zoek naar succesvolle vakdidactische ontwerpprincipes die iedere economiedocent gelijk in zijn eigen onderwijs kan toepassen. Daarbij maken we een onderscheid tussen drie niveaus: vakdidactische strategieën, economisch denken en economische taal. Kennis van het boek van Haring is geen vereiste.

Peer tutoring in het eerste jaar van de lerarenopleiding Economie, Windesheim -  Evert Helfferich (Windesheim)
Peer tutoring is een vorm van samenwerkend leren en is de meest bekende vorm van de PALstrategieën. PAL staat voor Peer Assisted Learning. Deze strategieën zijn reeds goed onderzocht, ( bijvoorbeeld Thi Lan De Meester, 2014) met een basis aan bewijskracht voor effectiviteit in termen van verhoging van prestaties en bevordering van sociale en emotionele winst. Peer tutoring wordt gekenmerkt door een specifieke rolverdeling: in een groep lerenden neemt iemand de rol op van tutor terwijl de anderen de rol opnemen van tutee.

In het eerste semester van het collegejaar 2017-2018 is dit toegepast bij het vak Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Eerstejaars studenten maakten aan het begin van het semester een instaptoets. Een aantal studenten scoorde ruim voldoende. Aan hen is gevraagd of ze in de loop van het semester als onderwijsassistent zouden willen optreden. Een achttal ging daar positief op in. Aan het begin van elke week werd met hen besproken wat hun taak in de voorliggende week zou zijn.

De gevolgen van de inzet van onderwijsassistenten zijn positief te noemen.

Het rendement op het tentamen was relatief hoog: 75% van de aan het tentamen deelnemende studenten slaagde, waarbij de scores van de onderwijsassistenten 8 of hoger was. .

De studenten die de taak als onderwijsassistent hebben gehad, zijn gegroeid in zelfvertrouwen.

In de workshop geven we aan welke werkvormen gehanteerd zijn en welke rol de onderwijsassistent daarbij speelden. We gaan ook in op de ervaringen van peer tutors en tutees.

(Activerende werkvormen in het (V)MBO  - Mark Sikkes (Windesheim)
Studenten worstelen nog wel eens met leuke spel- en experimentvormen die naar huns inziens soms niet geschikt zijn voor het (V)MBO. Vaak wordt de term klaslokaalexperiment geassocieerd met HAVO/VWO, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. In een inspirerende sessie geef ik studenten twee vormen mee die ze bij nagenoeg elk onderwerp kunnen gebruiken. Voordat ik dat doe geef ik een korte theoretische introductie over de verschillende mogelijkheden (doelen) die je kunt benutten (behalen) met een relatief kleine werkvorm. En dat je dus eenzelfde werkvorm ook kunt gebruiken vanuit verschillende doelen.

Betekenisvol ondernemen  – hoe doe je dat? – Day for Change
Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, hier ligt de toekomst. Hoe bereid je leerlingen daar succesvol op voor? Hoe motiveer je hen en geef je praktisch vorm aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie Ps van People, Planet en Profit? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag. 

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek