1e graad LIO dag 30-03-15

Op maandag 30 maart 2015 zal op de Vrije Universiteit van Amsterdam de achtste lanndelijke lio dag plaats voor voor de master studenten van de lerarenopledingen. De bijeenkomst zal plaats vinden in het hoofdgebouw van de VU op de De Boelelaan 1105. Zie voor routebeschrijving link

Het programma:

  • 09.30 – 10.00 uur Inloop met Koffie
  • 10.00 – 11.00 uur Keynote spreker: Eric Welp (SLO) – Een leerplan!

Keynote spreker: Een leerplan! Hoe deze onderdelen in de praktijk gestalte kunnen krijgen

– Eric Welp (SLO) – Lokaal: HG-10A00

Eric Welp is vakspecialist Economie en M&O en werkzaam voor SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO heeft een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap en heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk. Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, leerling). SLO streeft naar inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In zijn presentatie zal Eric Welp nader ingaan op de specifieke onderdelen van een leerplan en hoe deze onderdelen in de praktijk gestalte kunnen krijgen. Aan de hand van verschillende voorbeelden zullen de diverse diverse niveaus van leerplanontwikkeling worden toegelicht. Uiteraard is de presentatie interactief opgezet en praktisch van aard.

Alle onderstaande workshops worden twee keer voor de lunch verzorgd.

Workshop 1. Bizzgames

– Leo Bedelier (BitPress Educatie) – collegezaal HG 1G23

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

Workshop 2. Speelfilms bij de economische vakken

– Jean Baggen (Nijmegen) – Collegezaal HG07A11

Het schoolvak M&O is een essentiële bagage voor de afgestudeerde middelbare school scholier van morgen. M&O geeft veel mogelijkheden om het vak echt interessant te maken voor leerlingen. Het grotendeels ontbreken van relevante theorievorming, weinig samenhang binnen de domeinen, en teveel feitenkennis, waardoor de toepasbaarheid (beleid en analyse) beperkt is (Boot, 2004) lijken die interesse van leerlingen bij het vak Management en Organisatie te remmen. Daarnaast geven leerlingen vaak aan dat ze M&O saai vinden om uiteenlopende redenen.

Echter, interesse in het schoolvak is een voorwaarde om überhaupt leren te kunnen ontplooien bij leerlingen. Tijdens deze workshop zullen een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd worden om de les daadwerkelijk interessant te maken voor leerlingen en een antwoord te geven op enkele gebreken van het vak M&O. Tijdens deze workshop zal de nadruk leggen op de volgende vragen: Hoe kan beeldmateriaal in brede zin (van cartoon tot film) de interesse van leerlingen in het schoolvak M&O bevorderd worden? PS: Bij deze workshop maken we een koppeling tussen vakinhoud en enkele speelfilmfragmenten.

Workshop 3. Taalgericht economieonderwijs. Het lezen en begrijpen van economische teksten

– Yolanda Grift (Utrecht) – Collegezaal HG08A08

In deze workshop gaan we aan de slag met Modeling, wat zoveel betekent als ‘model staan’, laten zien wat je zelf doet, teach as you preach. Modeling betekent dat je leerlingen helpt bij het lezen en begrijpen van economische teksten door ze hiervoor strategieën aan te leren. Omdat taalvaardigheid een van de vaardigheden is die leerlingen nodig hebben bij economie, kan modeling jou als docent een extra mogelijkheid geven om leerlingen taalstrategieën aan te leren.

Workshop 4. Een leerplan! Hoe deze onderdelen in de praktijk gestalte kunnen krijgen

– Eric Welp (SLO) – HG-G10

In deze workshop ga je zelf aan de slag met het maken van een leerplan en is een vervolg op de centrale lezing. Deze workshop wordt alleen in de eerste ronde aangeboden

Workshop 5. Vergrijzing in de context

– Hans Goudsmit (Amsterdam VU) – Collegezaal HG-1G10

Aan de hand van de kernbegrippen in de te geven lessen bepalen we de didactiek. Het kapitaaldekkingsstelsel en het omslagstelsel zijn abstracte begrippen die vragen om een inductieve aanpak, van context naar concept. Maar hoe doe je dat? Deze workshop wordt alleen in de tweede ronde aangeboden

Alle onderstaande workshops worden twee keer na de lunch verzorgd.

Workshop 1. Tennisballenspel

– Quincy Elvira (Nijmegen) Collegezaal HG-7G11

Workshop 2. Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs.

– Louwrens Wouda (Groningen) Collegezaal 1G23

Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs. Het is een organisatievorm waarbij de docent de klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren tot zich nemen. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping. Dat vergt een andere (activerende) didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs.

Lio-s van de RUG hebben dit schooljaar een grote diversiteit aan “flipjes” ontwikkeld en in de praktijk toegepast. In de workshop kiezen de deelnemers welke “flipjes”, in samenhang met de specifieke ondersteunende werkvormen, in de workshop aan bod komen.

Workshop 3. Misconcepties

– Ton van Haperen (Leiden) – Collegezaal HG 1G10

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

Workshop 4. Reken didactiek

– Wim van Kleef (Amsterdam UvA) – HG 1A36

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties. Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor. Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden. De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren. Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ?

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek